Wybierz język: PL | EN

A gdyby tak przyjeżdżając do Warszawy

zamieszkać w apartamencie całym do własnej dyspozycji...
Tanio i wygodnie... w którym poczujesz się jak u siebie w domu.

Start  »  Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentu w serwisie występującym pod adresami: noclegi-w-waraszawi.com.pl, noclegi-w-warszawie.com, nww.com.pl.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą (Klientem serwisu).

1. Rezerwacja i płatności

Rezerwacja wstępna i zaliczka

Klient korzystając z ze strony internetowej znajduje apartament, który spełnia jego warunki pod względem lokalizacji oraz dostępności w wybranym przez niego terminie. Po znalezieniu interesującego go obiektu dokonuje wstępnej rezerwacji on-line podając na stronie swoje dane osobowe (imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, numer telefonu kontaktowego, e-mail) lub logując się do systemu swoim loginem i hasłem, jeśli wcześniej korzystał z usług serwisu i utworzył w serwisie swoje konto.

Po wysłaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Najemca otrzyma na podany adres e-mail informacje potrzebne do potwierdzenie rezerwacji. Aby potwierdzić rezerwację należy w ciągu 48 godzin wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji lub skorzystać z opcji bezzwrotnej (rabat 10%) i wpłacić całość należności. Potwierdzenie wpłaty zaliczki lub całej należności należy przesłać na e-mail: rezerwacja@nww.com.pl.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Wynajmujący przyśle na adres e-mail Najemcy potwierdzenie rezerwacji – voucher z dokładnym adresem apartamentu oraz nazwisko i numer telefonu do osoby kontaktowej przekazującej klucze.

W momencie meldowania się Najemca jest zobowiązany zapłacić gotówką pozostałą kwotę za cały pobyt lub okazać dowód wpłaty pozostałej kwoty na konto. Fakturę za wynajem apartamentu Najemca otrzyma w dniu wyjazdu, przy wymeldowaniu z apartamentu.

W przypadku gdy co najmniej dwóch Najemców dokona wstępnej rezerwacji apartamentu w tym samym terminie o potwierdzeniu rezerwacji decyduje kolejność wpłaty zaliczki. Wynajmujący niezwłocznie zwróci zaliczkę Najemcy, którego wpłata wpłynęła w późniejszym terminie lub w miarę możliwości zaproponuje inny apartament wolny w danym terminie.

W przypadku, gdy przyjazd przypada w ciągu mniej niż 3 dni od daty rezerwacji jest to rezerwacja Last Minute. Rezerwację Last Minute wystarczy potwierdzić telefonicznie. Jest to jedyna rezerwacja, gdzie całość opłaty można wnieść w dniu przyjazdu osobie przekazującej klucze.

2. Odwołanie rezerwacji i zmiana czasu pobytu

Jeśli Najemca skorzystał z opcji rezerwacji bezzwrotnej (rabat 10% od ceny) to przy anulowaniu takiej rezerwacji Wynajmujący nie zwraca Najemcy poniesionych kosztów.

W przypadku anulowania rezerwacji po wpłaceniu 30% zaliczki, anulowanie rezerwacji powoduje:

- zwrot całej zaliczki, jeśli termin przyjazdu przypada dalej niż 21 dni od daty anulowania rezerwacji,
- zwrot 50% zaliczki, jeśli termin przyjazdu przypada dalej niż 14 dni od daty anulowania rezerwacji,
- brak zwrotu zaliczki jeśli termin przyjazdu przypada mniej lub równo 14 dni od daty anulowania rezerwacji.

3. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Doba kwaterunkowa zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 12.00. Najemca może się zakwaterować od godziny 14.00 do godziny 22.00, powiadamiając o planowanej godzinie przyjazdu co najmniej dzień wcześniej telefonicznie na nr telefonu podany w voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

W przypadku, gdy Najemca przyjedzie po godzinie 22.00 może zajść konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty.

W momencie zakwaterowania Wynajmujący sporządza kartę meldunkową na podstawie dowodu osobistego lub paszportu Najemcy. Przy zakwaterowaniu następuje zapoznanie Najemcy z wyposażeniem apartamentu, ustalenie kodu do drzwi wejściowych oraz uregulowanie należności.

W przypadku, gdy Najemca z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjedzie w późniejszym niż uzgodniono terminie, zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniędzy określonej za cały zarezerwowany okres pobytu (również czas niewykorzystany).

Opuszczenie lokalu i odbiór faktury odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny w wynajmowanym apartamencie. Wymeldować się należy w godzinach 8.00 – 12.00. W przypadku wymeldowania się w dniu wykwaterowania po godzinie 12.00 Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 1/2 stawki pobytu dobowego

4. Warunki korzystania z lokalu przez Najemcę

W apartamencie może nocować taka ilość osób jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji. O jakiejkolwiek zmianie tej liczby należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo.

W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie w czasie ciszy nocnej. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

Najemca może korzystać ze wszystkich sprzętów AGD oraz RTV znajdujących się w apartamencie zgodnie z ich przeznaczeniem i jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o wszelkich awariach lub usterkach ewentualnie wynikłych w trakcie ich używania.

Najemca ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Najemca pokrywa równowartość tych szkód i ich usunięcia. Właściciel uszkodzonego mienia oszacuje zaistniałe szkody i decyduje o sposobie zadośćuczynienia. Najemca zobowiązuje się do ich pokrycia w ciągu 7 dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury pro-forma. W przypadku niewykrycia sprawcy do naprawienia szkód zobowiązani są wszyscy Najemcy w równych częściach. Za powstałą szkodę odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących jest solidarna.

Lista wyposażenia dostępna jest w apartamencie.

Apartament objęty jest zakazem palenia tytoniu. Wyjątkiem są apartamenty z balkonami na których znajdują się popielniczki.

5. Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Najemcy w apartamencie. W przypadku spostrzeżenia ewentualnych uszkodzeń i braków zastanych w obiekcie przy przekazaniu mieszkania Najemcy, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego przedsięwzięcia wszystkich możliwych kroków do likwidacji tego stanu. Wynajmujący nie będzie niepokoił Najemcy w trakcie pobytu. Jeśli nie wydarzą się żadne nietypowe okoliczności Wynajmujący spotyka się z Najemcą jedynie w momencie zakwaterowania oraz wykwaterowania.

Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najemcę lub inne osoby korzystające z apartamentu. W szczególności nie ponosi wobec Najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.

Pozostawione przedmioty przez Najemcę po jego wyjeździe przesłane będą pocztą na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji od Najemcy, przedmioty przechowywane będą przez okres 14 dni liczonych od dnia wyjazdu.

W przypadku braku możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa osobistego Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego lub powstania przyczyn losowych (np. zalanie apartamentu), Wynajmujący ma prawo anulować umowę i ma obowiązek natychmiastowego zwrotu całej wpłaconej sumy przez Najemcę, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe koszty ponoszone przez Najemcę. O zaistniałej przyczynie Najemca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz otrzymywania informacji na temat prowadzonej przez Wynajmującego działalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Postanowienia ogólne

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.